Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

MIỀN KÍ ỨC
                                                Dấu lòng ai kiếm chân trời ấy
                                                Nương đáy sông tình bóng nguyệt xưa.